Logista Gerat vir die Toekoms 

Promosie 

Jacques Coetzee, besturende direkteur van Logista, en Heinrich Regenass, direkteur, die bestuurspan by Logista is gerat vir die veranderinge wat die vierde industriele revolusie meebring. (Foto: Jeanie de Klerk/Verskaf.) 

Die vierde industriële revolusie (4IR) bring baie veranderinge mee. Sommige bedrywe soos die finansiële bedryf, kan heeltemal vernuwe word en baie beroepe wat ons vandag nog ken, sal wegval terwyl nuwe geleenthede weer geskep sal word. 

Die bestuur van Logista, ’n suksesvolle ouditeursfirma in Pretoria-Oos, is egter nie bekommerd oor die veranderinge wat dié nuwe era inhou nie. 

“Ons maak gereed vir die behoeftes van die volgende generasie,” sê Heinrich Regenass. Hy is tans die besturende direkteur van Logista, maar gee binnekort die leisels oor aan Jacques Coetzee wat tans een van die direkteure is. 

“Dit is tyd om plek te maak vir iemand met vars nuwe idees.” 

Regenass meen dié besluit is nie ligtelik gemaak nie. 

“Ons is reeds vir meer as twee jaar besig met opvolgbeplanning en het vir Jacques stelselmatig voorberei om sy pos vol te staan as nuwe besturende direkteur.” Hy glo die besluit demonstreer die firma se toegewydheid aan innovasie en verandering. “Ons wil uiteindelik ’n firma ontwikkel wat steeds in die toekoms relevant is, daarom is ’n goeie opvolgplan deel van ons strategie om as firma volhoubaar te bly.” 

Heinrich Regenass, voormalige bestuurende direkteur van Logista is reg om bietjie meer gholf te speel en fiets te ry, alhoewel hy steeds nou betrokke by die firma gaan wees. (Foto: Jeanie de Klerk/Verskaf.) 

Coetzee prys Regenass vir sy bydrae tot die firma se sukses. 

“Hy is ’n baie goeie leier en het die firma reeds so geposisioneer dat ons die besigheid, gegrond op integriteit en vertroue, verder kan bou.” 

Regenass gaan gelukkig nie die firma verlaat nie, en bly steeds aan as ’n mentor vir Coetzee. 

“Ek sal seker so ’n bietjie meer gholf speel en fietsry, maar ek wil graag steeds deel wees van die firma en Coetzee verder bystaan.” Hy sal ook nog die bestaande lojale kliënte soos altyd met goeie raad bedien. 

Regenass en Coetzee is dit eens: hulle is nie bang vir die uitdagings wat die vierde revolusie inhou nie. 

“Die sleutel tot sukses is die vlak van aanpasbaarheid wat ’n besigheid kan handhaaf,” sê Regenass. “Ons wil deel wees van die era waar tegnologie ’n groter rol speel. Ek glo mense se vaardighede gaan altyd nodig wees om stelsels doeltreffend te bestuur – dit is die insameling van inligting en bestuur van data wat belangriker gaan word, maar syfers en data beteken niks as ’n kundige dit nie kan ontleed nie.” 

Regenass glo Coetzee se internasionale ondervinding in die bedryf sal handig te pas kom in sy nuwe pos. 

“Dit is vir ons belangrik aangesien Logista reeds ’n lid is van BKR International, ’n wêreldwye organisasie van onafhanklike rekeningkundiges en besigheidsadviseurs. Ons wil ook graag ons mark verder uitbrei en ons vlerke sprei.” 

Die firma is bekend vir die persoonlike aandag wat hul kliënte ontvang en die hoë gehalte professionele dienste wat hulle aanbied. Logista het oor die jare ’n aanpasbare struktuur van gespesialiseerde kennis saamgestel wat dit maklik maak vir hulle om kliënte se spesifieke behoeftes te vervul. 

Die organisasie het in twee dekades soveel gegroei dat hulle tans een van die markleiers in die bedryf is en hulle spog met ʼn lang lys van tevrede kliënte in verskeie sektore. Logista se bestuursmodel bestaan uit sewe direkteure wat deur sowat sestig tegniese, en administratiewe personeel ondersteun word. 

Jacques Coetzee, nuwe besturende direkteur van Logista, sien uit daarna om die firma na nuwe hoogtes te neem. (Foto: Jeanie de Klerk/Verskaf.) 

Coetzee sien uit daarna om Regenass se skoene vol te staan. 

“Ek wil graag voortbou op dit wat hy reeds tot stand gebring het. Ons wil graag markleiers bly en steeds aanpas by die besigheidswêreld wat so vinnig verander. Met al die nuwe verwikkelinge kom nuwe uitdagings, maar ook nuwe geleenthede. Ons is voortdurend op soek na maniere om die uitdagings in geleenthede te omskep. Ek is bly om steeds te kan leer by een van die bestes. Iemand wat uit die boks kan dink en nie bang is om te innoveer nie.” 

Coetzee is oortuig daarvan dat Logista vir die toekoms gerat is. “Ons gaan nog lank hier wees.” 

Logista great for the future 

Promotion 

The Fourth Industrial Revolution (4IR) brings with it many changes. Some industries, like the financial industry, can be completely renewed and many careers we still know today will fall away as new opportunities are again created. 

However, the management of Logista, a successful auditing firm in Pretoria East, are not worried about the changes that this new era will bring. 

“We are gearing up for the needs of the next generation,” says Heinrich Regenass. He is currently Managing Director of Logista, but will soon give over to Jacques Coetzee, who is currently one of the directors. 

“It’s time to make room for someone with fresh, new ideas.”  

Regenass said the decision was not made lightly. 

“We have been doing succession planning for more than two years and have systematically been preparing Jacques for his position as the new managing director.” He believes the decision demonstrates the firm’s commitment to innovation and change. “We ultimately want to develop a firm that is still relevant in the future. That is why a good succession plan is part of our strategy to remain sustainable as a firm.” 

Coetzee praises Regenass for his contribution to the firm’s success. 

“He is a very good leader and has already positioned the firm so that we can continue to build the business, based on integrity and trust.” 

Fortunately, Regenass will not leave the firm and will continue as a mentor for Coetzee. 

“I will probably play a little more golf and cycle more, but I still want to be part of the firm and continue to assist Coetzee.” He will also continue to provide existing loyal clients with sound advice. 

Regenass and Coetzee agree: they are not afraid of the challenges of the Fourth Revolution. 

“The key to success is the level of adaptability a business can maintain,” says Regenass. “We want to be part of the era where technology is playing a bigger role. I believe people’s skills will always be needed to manage systems effectively – it’s the collection of information and data management that will become more important, but figures and data mean nothing if an expert can’t analyse it.” 

Regenass believes Coetzee’s international industry experience will come in handy in his new position. 

“This is important to us, seeing as Logista is already a member of BKR International, a global organisation of independent accountants and business advisors. We also want to expand our market further and spread our wings. ” 

The firm is known for the personal attention their clients receive and the high-quality professional services they offer. Over the years, Logista has put together a customisable structure of specialised knowledge that makes it easy for them to meet customer-specific needs. 

The organisation has grown so much in two decades that they are currently one of the market leaders in the industry and boast a long list of satisfied customers in various sectors. Logista’s management model consists of seven directors supported by around sixty technical and administrative staff. 

Coetzee looks forward to filling Regenass’s shoes. 

“I would like to build on what he has already achieved. We want to remain market leaders and continue to adapt to the rapidly changing business world. With all the new developments come new challenges, but also new opportunities. We are constantly looking for ways to turn the challenges into opportunities. I am happy to continue to learn from one of the best, someone who can think outside of the box and is not afraid to innovate. ” 

Coetzee is convinced that Logista is geared for the future. “We’re going to be here for a long time.” 

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)